O nama

SQL je privatna kompanija koja poseduje dugogodišnje iskustvo u razvoju informacionih sistema. Informatičku arhitekturu Logix informacionog sistema su osmislili stručnjaci sa završenim ekonomskim fakultetom na smeru poslovne informatike, što doprinosi dobrom poznavanju poslovnih procesa uz upotrebu modernih informatičkih rešenja.

Sa svojim Logix ERP poslovnim rešenjem kompanija omogućava svojim klijentima potpunu integraciju poslovnih procesa, efikasnije iskorišćenje svih potencijala koje donosi Internet a sveukupno i obezbeđivanja pravovremenih informacija za ostvarivanje postavljenih ciljeva i strategija.

Poslovni softver

Logix je moderan informacioni sistem (ERP) koji se razvija preko 10 godina. Kombinacijom najmodernije tehnologije sa vrhunskim funkcionalnostima dobija se poslovno rešenje u kome je zadovoljstvo raditi.

U sklopu Logix-a možete koristiti sledeće module

● Trgovina - modul za upravljanje trgovinskim objektima (veleprodaja i maloprodaja)

  Vođenje objekta veleprodaje
 1.  Direktan uvoz i uvoz preko carinskog magacina
 2.  Ugovori kupaca i kreditni limiti kupaca
 3.  Provera kupaca kod NBS prilikom fakturisanja
 4.  Svakodnevna provera kupaca kod NBS nakon fakturisanja
 5.  CRM - SMS obaveštavanje kupaca o predstojećim akcijama, obaveštavanje o dugu...
 6.  Praćenje akcija dobavljača i mogućnost prosleđivanja u maloprodaju
 7.  Vođenje zalihe artikala po serijama
 8.  Formiranje prodajnih cena na osnovu fiksirane marže, fiksirane prodajne cene (cenovnici) ili slobodno formiranje prodajnih cena
  Vođenje objekta maloprodaje
 1.  Praćenje optimalnih zaliha i napredni sistem naručivanje od dobavljača
 2.  Praćenje artikala sa sporim obrtom, kratkim rokom trajanja...
 3.  Upoređivanja artikala za naručivanje sa ostalim maloprodajnim objektima u sistemu radi optimizacije lagera na nivou kompanije
 4.  Podrška za interne i eksterne loyalty kartice
 5.  CRM - SMS obaveštavanje korisnika internih loyalty kartica o predstojećim akcijama, promocijama...
 6.  B2B - elektronsko učitavanje faktura svih većih veledrogerija
 7.  Formiranje prodajnih cena na osnovu fiksirane marže, fiksirane prodajne cene (cenovnici) ili slobodno formiranje prodajnih cena

● Apoteka - modul za upravljanje farmaceutskim ustanovama

 1.  Izdavanje lekova i pomagala na recept RZZO sa kontrolom ispravnosti
 2.  Izdavanje lekova i pomagala na recept SOVO sa kontrolom ispravnosti
 3.  Evidentiranje privatnih recepata
 4.  Automatska sinhronizacija šifrarnika sa portalom RZZO
 5.  Formiranje elektronske fakture prema RZZO
 6.  Farmaceutski karton pacijenta
 7.  Praćenje proizvodnje preparata u laboratoriji (recepture, radni nalozi,...)
 8.  Automatska provera interakcija lekova na računu pacijenta
 9.  Praćenje realizacije javnih nabavki

● RIF - modul za upravljanje računovodstvom i finansijama

 1.  Ulazni i izlazni predračuni i računi, Knjižna odobrenja, Avansni računi, Kompenzacije, Cesije
 2.  Automatska postavka knjiženja svih dokumenata sa mogućnošću podešavanja od strane korisnika
 3.  Napredan način plaćanja dobavljačima sa praćenjem umanjenja zbog plaćanja pre roka (cassa sconto)
 4.  Izvoz fajlova za plaćanje u elektronskom bankarstvu
 5.  Elektronsko učitavanje izvoda banaka
 6.  Finansijski obrasci - Zaključni list (bruto bilans), bilans stanja i uspeha ...

● Kadrovi - modul za upravljanje ljudskim resursima

 1.  Ugovori zaposlenih radnika i saradnika
 2.  Rešenja o korišćenju godišnjih odmora sa praćenjem preostalog broja dana
 3.  Evidencija radnog staža zaposlenih radnika
 4.  Evidencija podataka o porodici zaposlenih radnika
 5.  Zahtevi za izdavanje markica za prevoz zaposlenih radnika

● Plate - modul za obračun zarada zaposlenih

 1.  Obračun zarada zaposlenih
 2.  Obračun dodatnih prihoda (ugovori o delu, autorski honorari...)
 3.  Obračun putnih troškova, naknade za korišćenje sopstvenog vozila u poslovne svrhe, dnevnica...
 4.  Obračun volonterskog rada
 5.  Obračun privremenih i povremenih poslova
 6.  Obračun stručnog osposobljavanja
 7.  Obračun jubilarne nagrade
 8.  Obračun otpremnine
 9.  Obračun zakupa
 10.  Automatska postavka knjiženja obračuna sa mogućnošću podešavanja od strane korisnika

● Osnovna sredstva - modul za evidenciju osnovnih sredstava i sitnog inventara

Tehnologija

Naša poslovna rešenja su web orijentisana a korišćenjem dvoslojne i troslojne arhitekture se zadovoljavaju zahtevi najsloženijih poslovnih sistema. Web aplikacije predstavljaju najmoderniji način razvoja aplikacija i samim tim pružaju moderan korisnički interfejs, koji je prosečnom korisniku Interneta dovoljno intuitivan već sam po sebi, čime je značajno skraćeno vreme potrebno za obuku.

Upotreba najmodernijih tehnologija omogućava veoma visok stepen interoperabilnosti, tako da se svi podaci (pa čak i ekrani web aplikacije) mogu izvesti u bilo koji od popularnih formata (Excel, PDF, HTML, CSV, XML itd.)

HTTP server

Apache HTTP server logo Apache je popularni web server koji već godinama ima primat na Internetu. Upotreba web servera omogućava razvoj modernih web aplikacija koje imaju mnoge prednosti u odnosu na klasične klijent-server aplikacije.

U današnje vreme kada većina ljudi koristi Internet, razvoj web aplikacija za poslovnu primenu smanjuje vreme potrebno za obuku krajnjih korisnika, jer im je poslovni softver prezentovan kroz interfejs sa kojim su već upoznati.

Apache je softver otvorenog koda i izdat je pod Apache licencom, koja dozvoljava slobodno preuzimanje i upotrebu, čak i u komercijalne svrhe.

Server baze podataka

Firebird SQL server Firebird je popularni sistem za upravljanje bazama podataka koji postoji već niz godina i koji je pokazao odlične rezultate u poslovnim okruženjima.

Firebird poseduje sve karakteristike enterprise-grade DBMS sistema (strani ključevi, referencijalni integritet, pogledi, okidači, uskladištene procedure, ispunjenje ACID specifikacije, itd.).

Firebird je novija verzija poznate InterBase 6 baze podataka čiji je kod Borland 2000. godine ustupio javnosti na korišćenje. Zbog ovoga je potpuno besplatan za korišćenje, tako da ne postoji trošak licenciranja baze podataka.

Programski jezici

PHP logo PHP je interpretirani programski jezik opšte namene, posebno pogodan za razvoj web aplikacija. Kao i ostale tehnologije koje koristimo, PHP je visoko portabilan, radi na Windows, Linux i mnogim drugim operativnim sistemima, a licenca mu omogućava besplatno instaliranje i korišćenje istog bez ikakvih ograničenja.

Osim PHP-a, intenzivno koristimo JavaScript za klijentski deo web aplikacija i C++ za desktop aplikacije gde je brzina rada esencijalna.

Operativni sistem

Apache HTTP server logo Linux je operativni sistem baziran na softveru otvorenog koda. Potpuno je besplatan za korišćenje - dozvoljeno je kopirati, instalirati i koristiti neograničen broj kopija bez troškova licenciranja.

Većina naših aplikacija radi i pod Windows i pod Linux operativnih sistemom, tako da je odluka na krajnjem korisniku. U praksi srećemo uglavnom heterogeno okruženje: u zavisnosti od potreba, na nekim računarima se koristi Windows, a na drugim Linux operativni sistem.

Osim cenovnog aspekta, bitna prednost Linuxa je i robustnost i otpornost na spyware, viruse, trojance i crve, i druge zlonamerne programe.

Kontakt

Agencija za kompjuterske usluge SQL

21000 Novi Sad, Srbija

darko.prica@sql.co.rs

+381 63 88 67 563

radnim danom 09h - 17h